COMPANY NEWS

बाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उपाय

बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने क्रममा वैज्ञानिकहरुले आनुवंशिक परिवर्तनमार्फत सूर्यको प्रकाशको बढी उपयोग हुने गरी बाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उपाय पत्ता लगाएको बताएका छन्। बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने क्रममा वैज्ञानिकहरुले आनुवंशिक परिवर्तनमार्फत सूर्यको प्रकाशको बढी उपयोग हुने गरी बाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उपाय पत्ता लगाएको बताएका छन्। बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा

Read More

बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि

बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने क्रममा वैज्ञानिकहरुले आनुवंशिक परिवर्तनमार्फत सूर्यको प्रकाशको बढी उपयोग हुने गरी बाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उपाय पत्ता लगाएको बताएका छन्। बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने क्रममा वैज्ञानिकहरुले आनुवंशिक परिवर्तनमार्फत सूर्यको प्रकाशको बढी उपयोग हुने गरी बाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उपाय पत्ता लगाएको बताएका छन्। बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा

Read More

बढी उपयोग

बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने क्रममा वैज्ञानिकहरुले आनुवंशिक परिवर्तनमार्फत सूर्यको प्रकाशको बढी उपयोग हुने गरी बाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उपाय पत्ता लगाएको बताएका छन्। बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने क्रममा वैज्ञानिकहरुले आनुवंशिक परिवर्तनमार्फत सूर्यको प्रकाशको बढी उपयोग हुने गरी बाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उपाय पत्ता लगाएको बताएका छन्। बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा

Read More

बोट बिरुवाको अनुसन्धान

बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने क्रममा वैज्ञानिकहरुले आनुवंशिक परिवर्तनमार्फत सूर्यको प्रकाशको बढी उपयोग हुने गरी बाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उपाय पत्ता लगाएको बताएका छन्। बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने क्रममा वैज्ञानिकहरुले आनुवंशिक परिवर्तनमार्फत सूर्यको प्रकाशको बढी उपयोग हुने गरी बाली उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उपाय पत्ता लगाएको बताएका छन्। बोट बिरुवाको अनुसन्धानमा

Read More